आरती

Back to Articles

आरती १
धन्य अंबापूर महिमा विचित्र। पार्वती अवतार योगिनी क्षेत्र। दंतातुर मर्दोनि केलें चरित्र। सिद्धाचें स्थळ तें महा पवित्र। जयदेवी जयदेवी जययोगेश्वरी। महिमा न कळे तूझा वर्णिता थोरी। जयदेवी ॥१॥ पतित पावन सर्व तीर्थ महाद्वारीं । माया मोचन सकळ माया निवारी। साधका सिद्धि वानेच्या तीरीं। तेथील महिता वर्णू न शके वैखरी। जय॥२॥सिद्ध लिंग स्थळ परम पावन। नरसिंह क्षेत्र तेथे नृसिंह वदन। मूळ पीठ रेणागिरी नांदे आपण। संताचे माहेर गोदेवी स्थान। जय॥३॥ महा रुद्र जेथे भैरव अवतार। काळभैरव त्याचा महिमा अपार। नागझरी तीर्थ तीर्थाचें सार। मार्जन करितां दोष होती संहार। जय. ॥४॥ अनंतरूप शक्ति तुज योग्य माते। योगेश्वरी नाम त्रिभुवन विख्याते। व्यापक सकळां देहीं अनंत गुण भरिते। नीलकंठ ओवाळू कैवल्य माते जय देवी ॥५॥

********************************

आरती २
चिच्छक्ते चित्रूपिणी चिदानंद सदने, चिद्विलासचिद्वत्ने चिदाकाशभुवने। चिदाभास संविन्मयचित्सदने चिछयने चिदाकार सच्चिन्मय चित्सुख चिद्वदने। जयदेवी जयदेवी जयत्रिपुरेश्वरि विद्ये करूणाकरि भवहारिणी योगेश्वरि विद्ये॥१॥ पूर्णब्रह्मपरस्पर परात्परे परंज्योति: परमेश्वरी परमेश्वपरिपूर्णे । श्री ऱ्हीं क्लीं परमंत्रत्रिकोणसंपूर्णे त्वंपद तत्पदपरतर असिपद मुद्धरणे। जयदेवी जयदेवी ॥२॥ कमले कमल दलाक्षिके जयकमलकरे कमलानन कमलासन कमलवरे श्रीवरे। कमलालय कमलादिक कमलवर श्रीवरे बालात्मज अधमा ते पालय गुणचतुरे। जयदेवी जयदेवी ॥३॥

********************************

प्रार्थना
। अपराध शतं कृत्वा जगदंबेति चोच्चरेत् । यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादय: सुरा: ॥१॥
। सापराधो स्मि शरणं प्राप्तस्वां जगदंबिके । इदानीमनुकंप्यो़ऽहं यथेच्छति तथा कुरु ॥२॥

********************************

अष्टक
अंबे महा त्रिपुर सुंदरि आदि माये । दारिद्रय दु:ख भय हारूनि दाविपाये। तूझा अगाध महिमा वदती पुराणी। योगेश्वरी भगवती वरदे भवानी ॥१॥ आतां क्षमा करिशि तूं अपराध माझा। मी मूढ केवळ असे परिदास तूझा । तूं सांडशील मजला जरि हो निदानीं । योगेश्वरी. ॥२॥ लज्जा समस्त तुजला निज बाळकाची। तूं माउली अतिशयें कनवाळुसाची। व्हावें प्रसन्न मजला परिसोनी कानी । योगेश्वरी ॥३॥ नेणो पदार्थ तुज वांचुनि अन्य कांही। तूं माय बाप अवघे गणगोत आई। तूझाच आश्रय असे जगि सत्य मानी। योगेश्वरी ॥४॥ निष्ठूरता जरी मनीं धरशील आई। रक्षील कोण मजला न उपाय कांहीं । आणीक देव दुसरा हृदयांत नाही। योगेश्वरी. ॥५॥ हे चाललें वय वृथा पडलों प्रपंवी। तेणें करून स्थिरता न घडे मनाची । दु:खार्णवांत पडलों धरिशीघ्र पाणी। योगेश्वरी ॥६॥ जाळीतसे मजसि हा भवताप अंगी। याचे निवारण करी मज भेट वेगीं । आनन्द सिंधु लहरि गुण कोण वर्णी । योगेश्वरी. ॥७॥तूं धन्य या त्रिभुवनांत समर्थ कैसी। धाकें तुझ्या पळसुटे रिपु दानवांसी। येती पुजेसी सुर बैसुनिया विमानीं। योगेश्वरी.॥८॥ जैसे कळेल तुजला मज पाळी तैसे। मी प्राथिंतों सकळ साक्ष निदान ऐसे। गोसावीनंदन म्हणे मज लावि ध्यानीं।योगेश्वरी ॥९॥ कायदे जय परात्परे पूर्ण चिन्मये । भगवती महामंगला लये।आणि ईश्वरि विश्व व्यापिके शरण तूज मी पाव अंबिके ॥१॥ दीन वत्सले पाय दाखवी। त्रिपुर भैरवी या भवार्णवीं। वारी ताप तूं मोद दायिके। शरण. ॥२॥मोह काननीं टाकिलें मला मार्ग चूकलों ध्यातसे तुला । तव कृपेंविणे भय कसें चुके। शरण. ॥३॥ आश्रया नसे आणिका जनीं। बालकासि कां टाकिलें वनी । धांव घे कडे माय अंबिके। शरण.॥४॥ विषय जाल हे भोवती अति । कामक्रोध हे व्याघ्र गर्जती। रक्षि संकटी भ्रांति नाशके। शरण.॥५॥ परम मूढ मी जाण निश्चयें।धड मला तुझें नाम ही नये। म्हणवितों तुझा भक्त कालिके। शरण.॥६॥ हेंचि मागणे मानि हे मनी। हृदय ग्रंथिका छेदि योगिनी। प्रकट व्हावया ज्ञानदीपिके।शरण ॥७॥ श्री दयानिधे त्रिपुर सुंदरी। सर्व साक्षिणी भेट लौकरी।गोसविनंदन विनवि चंडिके। शरण ॥८॥ ॐ, ॐ, ॐ

********************************

अथ श्री चतु:षष्ठी योगिनीनाम
‘श्री स्कंदउवाच’’ नामधेयानि यक्ष्यामि योगिनी नां घटोभ्द। आकर्ण्य यानि पापानी क्षयंती भवनां क्षणात् ॥१॥गजानन सिंहमुखी गृध्रास्या काकतुंडिका। उष्ट्रग्रीवा हयग्रीवा वाराही शरभानना ॥२॥ उलूकिका शिवारावा मयूरी विकटानना। अष्टवक्रा कोटराक्षी कुब्जा विकटलोचना ॥३॥ शुष्कोदरी ललाज्जिव्हाश्वदंष्ट्रा वानरानना । ऋक्षाक्षी केकराक्षी च बृहत्तुंडासुराप्रिया ॥४॥ कपालहस्तारक्ताक्षी शुंकी श्येनी कपोतिका। पाशहस्ता दंडहस्ता प्रचंडा चंडविक्रमा ॥५॥ शिशुघ्नी पापहंत्रीच काली रुधिरपायिनी। वसाधया गर्भभक्षा शवहस्तांऽत्रमालिनी ॥६॥ स्थूल केशी बृहत्कुक्षि: सर्पास्या प्रेतवाहना । दंदशूककरा क्रौंची मृगशीर्पा वृषानना ॥७॥ व्यात्तास्या धूमनि: श्वासा व्योमैकचरणोर्ध्वदृक्। तापनी शोषणीदृष्टि: कोटरी स्थूलनासिका ॥८॥ विद्युत्प्रभा बलाकास्या मार्जारी कटपूतना । अट्टाट्टहासा कामाक्षी मृगाक्षी मृगलोचना॥९॥

********************************

॥अथ श्री देव्यष्टोत्तरशत नामावली॥
॥श्रीगणेशायनम: - ॐकार: सर्वत्रांतेच नम: शद्धोयोज्य:।। आदिशक्तये नम: महादेव्यै. अंबिकायै. परमेश्वर्यै. ईश्वर्यै. अनैश्वर्यै. योगिन्यै. सर्वभूतेश्वर्यै. जयायै. विजयायै. जयंत्यै. शांभव्यै. शांत्यै. ब्राह्यै. ब्रह्मांड धारिण्यै. महारूपायै. महामायायै. माहेश्वर्यै. लोकरक्षिण्यै. दुर्गायै. दुर्गपारायै. भक्तचिंतामण्यै. मृत्यै. सिध्द्यै. मूर्त्यै. २५ सर्वसिद्धिप्रदायै. मंत्रमूर्त्यै. महाकाल्यै. सर्वमूर्तिस्वरूपिण्यै. वेदमूर्त्यै. वेदभूत्यै. वेदांतायै. व्यवहारिण्यै. अनधायै. भगवत्यै. रौद्रायै. रुद्रस्वरूपिण्यै. नारायण्यै. नारसिंह्यै. नागयज्ञोपवीतिन्यै. शंखचक्रगदाधारिण्यै. जटामुकुटशोभिन्यै. अप्रमाणायै. - प्रमाणायै. आदि मध्यावसानायै. पुण्यदायै. पुण्योपचारिण्यै. पुण्यकीर्त्यै. स्तुतायै. विशालाक्ष्यै. ५० गंभीरायै. रूपान्वितायै. कालरात्र्यै. अनल्पसिध्द्यै. कमलायै. पद्मवासिन्यै. महासरस्वत्यै. मन: सिद्धायै. मनोयोगिन्यै. मातंगिन्यै. चंडमुंडचारिण्यै. दैत्यदानववासिन्यै. मेषज्योतिषायै. परंज्योतिषायै. आत्मज्योतिषायै. सर्वज्योति:स्वरुपिण्यै. सहस्रमूर्त्ये. शर्वाण्यै. सूर्यमूर्तिस्वरूपिण्यै. आयुर्लक्ष्म्यै. विद्यालक्ष्म्यै. सर्वलक्ष्मीप्रदायै. विचक्षणायै. क्षीरार्णववासिन्यै. वागीश्वर्यै. ७५ वाक्सिध्द्यै. अज्ञानज्ञानगोचरायै. बलायै. परमकल्याण्यै. भानुमंडलावासिन्यै. अव्यक्तायै. व्यक्तरुपायै. अव्यक्तरुपायै. अनंतायै. चंद्रायै. चंद्रमंडलवासिन्यै. चंद्रमंडलमंडितायै. भैरव्यै. परमांनदायै. शिवायै. अपराजितायै. ज्ञानप्राप्त्यै. ज्ञानवत्यै. ज्ञानमूर्त्यै. कलावत्यै. श्यशानवासिन्यै. मात्रे. परमकल्पिन्यै. घोषवत्यै. दरिद्रहारिण्यै. १०० शिवतेजोमुख्यै. विष्णुवल्लभायै केशविभूषितायै. कुर्मायै. महिषासुरघातिन्यै. सर्वरक्षायै. महाकाल्यै. महालक्ष्म्यैनम: ॥१०८॥ श्री पुरुषसूक्त, श्रीसूक्त; श्रीयोगिनीमंत्र यानीं न्यासपूर्वक श्रीयोगिनीची षोडशोपचारे पूजा करावी श्री योगेश्वरीचे नवरात्र मार्गशीर्ष शु॥ ८ पासून सुरूं असते. व पौर्णिमेस हवन वगैरे करून सांगता करतात.
‘‘ऐश्वयै धनधान्यादि सौख्यं पुत्रप्रपौत्रकं। एतत् योजय सर्वेषां योगिनीत्वं सदा भव ॥१॥

॥ श्री जगदंबार्पणमस्तु॥
॥शुभं-भवतु॥